Day

March 10, 2020

อิตาลีปิดประเทศ ห้ามกีฬาทุกชนิด รวมซีเรียอา ป้องกันโควิด-19

คณะกรรมการโอลิมปิก ของประเทศอิตาลี ประกาศยกเลิกการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทุกระดับทั่วประเทศอิตาลี จนถึงวันที่ 3 เม.ย. ยกเว้นรายการที่